نوآوری

اپ پزشکان

اپ پزشکان

امروزه با وجود گسترش تلفنهای هوشمند نمی توان لزوم وجود برنامه های کاربردی (اپلیکیشن) را برای خدمت رسانی منکر شد. بدون شک هر خدمتی که بتواند در قالب اپلیکیشن، بهتر و متفاوت تر، ارائه شود، می تواند فرصتهای ویژه ای